کارمانا در کنار شماست ...

برگزار کننده دوره های تخصصی کار آفرینی و کسب و کار

دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای

خدمات مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب و کار کارمانا

سمینارها و رویداد ها

آموزش مدیریت

مشاوره مدیریت

تقویم آموزشی مر کز تخصصی کارمانا
همیشه میشه اثرگذار بود…

با کارمانا حرفه ای شوید

برگزار کننده دوره های تخصصی کار آفرینی و کسب و کار در استان کرمان
دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای

با کارمانا حرفه ای شوید

آنچه در مدرسه به شما نمی آموزند...

دوره نوجوانِ
کـارمـانـایـی

مهارتهای اندیشیدن «تفکر»

اندیشیدن، پایه توسعه فردی انسانهاست. تفکر صحیح، مثبت اندیشی و یادگیری مهارتهای تفکر از دوران نوجوانی،لازمه توسعه هر جامعه می باشد.

توسعه مهارتهای فردی

همه انسانها در هر بخشی که فعالیت می کنند، نیاز دارند تا خود را به درستی بشناسند و تحلیل کنند. آموزش و افزایش مهارتهای فردی، پایه رشد فردی انسانها در زندگی می باشد که به رشد کسب و کار او نیز کمک می کند.

دانش و مهارتهای کارآفرینی

کارآفرینی، علم است. علمی که با باور انسانها به توانایی هایشان شکل می گیرد. نوجوان در این دوره می آموزد که کارآفرینی باور به این است که “ اقتصادِ ما در دستانِ خود ماست.”

دانش و مهارتهای کسب و کار

از مهمترین نیازهای افراد در بزرگسالی، داشتنِ کسب و کار مفید و پردرآمد بر اساس علاقه و توانایی های فردی می باشد. اگر این مهارتها از نوجوانی آموزش داده شود و تا قبل از 18 سالگی، علایق کاری کشف و هدایت شغلی دانش آموزان انجام شود، از بیکاران فارغ التحصیل کاسته خواهد شد.

تجاری سازی ایده و محصول

در علم کارآفرینی، ایده زمانی به ارزش آفرینی و راه اندازی کسب و کار می انجامد که مسیر کارآفرینی
صحیح پیموده شده باشد. تجاری سازی ایده و محصول، دوره نهایی مسیر نوجوان کارمانایی می باشد.

تجربه چند گانه

رویداد ها و اخبار کارمانا

مشتریان کارمانا